องค์ประกอบของสภาวิชาการ


มาตรา 19 การประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย มีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 
1. อธิการบดี เป็นประธานสภาวิชาการ
2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นรองประธานสภาวิชาการ
3. กรรมการสภาวิชาการ โดยตำแหน่ง ได้แก่ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต คณบดี ผู้อำนวยการสถาบันเพื่อการวิจัย และผู้อำนวยการวิทยาลัย ถ้ามี
4. กรรมการสภาวิชาการจำนวนหกคน ซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัย
5. กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสิบคน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภาวิชาการตาม ข้อ 4 และ 5 ให้เป็นไปตาม ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณาจารย์ประจำ
ในมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาวิชาการ และอาจแต่งตั้งคณาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยอีกไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา 20
วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการสภาวิชาการตลอดจน การประชุมและการดำเนินงานของสภาวิชาการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย