ปฏิทินการประชุมประจำปี พ.ศ. 2564

กำหนดการประชุม
กำหนดส่ง
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
พิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ และวาระอื่นๆ
ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 6 มกราคม 2564
วันที่ 16 ธันวาคม 2563
วันที่ 23 ธันวาคม 2563
ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 13 มกราคม 2564
วันที่ 20 มกราคม 2564
ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564
ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 7 เมษายน 2564
วันที่ 17 มีนาคม 2564
วันที่ 24 มีนาคม 2564
ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
วันที่ 16 เมษายน 2564
วันที่ 21 เมษายน 2564
ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 2 มิถุนายน 2564
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2564
วันที่ 23 มิถุนายน 2564
ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 4 สิงหาคม 2564
วันที่ 14 กรกฎาคม 2564
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 1 กันยายน 2564
วันที่ 11 สิงหาคม 2564
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 6 ตุลาคม 2564
วันที่ 15 กันยายน 2564
วันที่ 22 กันยายน 2564
ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 14 ตุลาคม 2564
วันที่ 20 ตุลาคม 2564
ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 1 ธันวาคม 2564
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564