คณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ


ประธานสภาวิชาการ
ผศ.ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา
รองประธานสภาวิชาการ
อาจารย์พงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ
กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
 
ศ.ดร.อลงกลด  แทนออมทอง รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์ รศ.ดร.ชลอ รอดลอย รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์ ศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข
รศ.ดร.สมชาย ปราการเจริญ รศ.ดร.สมบัติ  ขอทวีวัฒนา รศ.ดร.สายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข เรืออากาศตรี กวิน  สูยะนันทน์

กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
 
ผศ.เดชา พลเสน ผศ.ดร.นัยวิท  เฉลิมนนท์ ผศ.ดร.สาลินันท์ บุญมี อาจารย์ ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง ศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ
     
  ผศ.ว่าที่ ร.อ.ดร.ธนู ทดแทนคุณ   รศ.นภัทร วัจนเทพินทร์  

กรรมการสภาวิชาการจากสภาคณาจารย์ประจำ
 
   
  ดร.คมสันต์  งามขำ ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ ผศ.สุรชัย เอมอักษร  
   
  นายพงฐฉัตร  เนียมทรง ดร.ขจรศักดิ์  เจ้ากรมทอง นางสาววันดี  ศรีสวัสดิ์  
             เลขานุการสภาวิชาการ
       
    นางสาวทิพย์วัน  สุขสัน    
              ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน