จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3/2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานสภาวิชาการ รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง) รองประธานสภาวิชาการ พร้อมด้วยกรรมกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์  จำนงไทย  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์  สุบรรณจุ้ย  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข เรืออากาศตรีกวิน  สูยะนันทน์ และนายสามารถ  วัฒนวิจิตร  กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ รวมจำนวนทั้งสิ้น 26 คน ร่วมประชุมพิจารณาการขอปรับแก้ข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร (มคอ.2) หลักสูตรระยะสั้น และปฏิทินการศึกษา และปฏิทินการเทียบโอนหน่วยกิต ปีการศึกษา 2567 ซึ่งผลจากการประชุมสภาวิชาการได้ข้อเสนอแนะต่างๆ จากกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมอบให้คณะดำเนินการปรับแก้ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

 

 

 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน101 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 6 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4962 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6404 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 199577 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ