บทบาทอำนาจหน้าที่

มาตรา 21 สภาวิชาการมีอำนาจและหน้าที่ ดังนี้
1. พิจารณาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัย การวัดผลการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
2. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการรวมและการยกเลิกสาขาวิชาต่อสภามหาวิทยาลัย
3. เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอนตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4. พิจารณาเสนอความเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย
5. ส่งเสริมการวิจัยและการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกับภารกิจของมหาวิทยาลัย และความต้องการของชุมชน
6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพื่อกระทำการใด ๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของสภาวิชาการ2629 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 32 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4947 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6389 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 199562 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ