คณะกรรมการสภาวิชาการ
ประธานสภาวิชาการ

รศ.ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ

รองประธานสภาวิชาการ

ผศ.ดร.สุวุฒิ  ตุ้มทอง

 

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.โกสินทร์  จำนงไทย

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์

รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์

ศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

รศ.สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา ชันซื่อ

นายสามารถ วัฒนวิจิตร

รศ.ดร.กิตติทัศน์ สุบรรณจุ้ย


ผศ.ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข

เรืออากาศตรี กวิน  สูยะนันทน์

 

กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
ผศ.ดร.ธงชัย อรัญชัย

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลียวตระกูล
ผศ.ดร.สุรชัย  เอมอักษร

อาจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา

ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์

อาจารย์ ดร.สัมพันธ์ สุกใส

ผศ.ดร.วารุณี  ศรีสงคราม

กรรมการสภาวิชาการจากสภาคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.วันเพ็ญ ผลิศร

อาจารย์ ดร.ชูศักดิ์ พูลมา

อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร

อาจารย์ ดร.นฎาภัสส์ คุ้มกลาง


รศ.ดร.ยุทธนา  กันทะพะเยา

ผศ.ดร.จิดาภา เร่งมีศรีสุข

 

เลขานุการกรรมการสภาวิชาการ
ผศ.ดร.ธนาพล  สุขชนะ4350 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 32 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4207 ครั้ง
  • ปีนี้ : 4868 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 198041 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ