คณะกรรมการสภาวิชาการ
ประธานสภาวิชาการ

รศ.ดร.ประมุข  อุณหเลขกะ

รองประธานสภาวิชาการ

ผศ.ดร.สาลินันท์  บุญมี

 

กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ
ศ.ดร.โกสินทร์  จำนงไทย

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์

รศ.ดร.ชลอ รอดลอย

รศ.ดร.บัณฑิต  สุขสวัสดิ์

ศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข

รศ.ดร.สมชาย ปราการเจริญ

รศ.ดร.สมบัติ  ขอทวีวัฒนา

รศ.ดร.สายวรุฬ  ชัยวานิชศิริ


ผศ.ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข

เรืออากาศตรี กวิน  สูยะนันทน์

 

กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร
ผศ.ดร.ธงชัย อรัญชัย

ผศ.ดร.วิจิตรา เหลือวตระกูล
ผศ.สุรชัย  เอมอักษร

อาจารย์ ดร.เจษฎา จันทร์ผา

ผศ.พัชระ กัญจนกาญจน์

ว่าง

ผศ.ดร.วารุณี  ศรีสงคราม

กรรมการสภาวิชาการจากสภาคณาจารย์ประจำ
อาจารย์ ดร.คมสันต์  งามขำ

อาจารย์ ดร.ธวัฒน์ชัย  งามศิริ

อาจารย์อโณทัย ทิพเนตร

อาจารย์พงฐฉัตร  เนียมทรง


ผศ.ดร.ยุทธนา  กันทะพะเยา

อาจารย์วันดี  ศรีสวัสดิ์

 

เลขานุการกรรมการสภาวิชาการ
ผศ.ทิพย์วัน  สุขสัน1333 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 64 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 1756 ครั้ง
  • ปีนี้ : 2003 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 22151 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ