จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 5/2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานสภาวิชาการ (แทนอธิการบดี) พร้อมด้วยกรรมกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์  จำนงไทย  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์  สุบรรณจุ้ย  รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา  ชันซื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข เรืออากาศตรีกวิน  สูยะนันทน์ และนายสามารถ  วัฒนวิจิตร  กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร กรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ รวมจำนวนทั้งสิ้น 20 คน ร่วมประชุมพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  หลักสูตร (มคอ.2) และแผนการรับนักศึกษาใหม่ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568 ซึ่งผลจากการประชุมสภาวิชาการได้ข้อเสนอแนะต่างๆ จากกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมอบให้คณะดำเนินการปรับแก้ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป

 

จัดทำโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน54 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 29 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 4944 ครั้ง
  • ปีนี้ : 6386 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 199559 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ