จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 6/2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567 เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชมงคล 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานสภาวิชาการ พร้อมด้วยกรรมกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์  จำนงไทย  ศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข  รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูมิกิตติพิชญ์  รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติทัศน์  สุบรรณจุ้ย  รองศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.นันทริกา  ชันซื่อ  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต สุขสวัสดิ์  รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  เนืองเฉลิม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย  เลิศภิรมย์สุข เรืออากาศตรีกวิน  สูยะนันทน์ และนายสามารถ  วัฒนวิจิตร  กรรมการสภาวิชาการจากผู้บริหาร และกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 คน ร่วมประชุมพิจารณาการขอปรับแก้คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร  ขอลดจำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และขอเพิ่มแผนการรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568 ระดับปริญญาตรี  รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และผู้ที่ได้รับเกียรตินิยม ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ซึ่งผลจากการประชุมสภาวิชาการได้ข้อเสนอแนะต่างๆ จากกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิมอบให้คณะดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาต่อไป49 ครั้ง

Address

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
เลขที่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซีย (กรุงเทพฯ - นครสวรรค์ ) ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
โทรศัพท์ : 0 3570 9085

การให้บริการ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 30 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 154839 ครั้ง
  • ปีนี้ : 8433 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 201606 ครั้ง
Follow Us

Copyright ©2020 สภาวิชาการ มทร.สุวรรณภูมิ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ